Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ACTE) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1997 από μια ομάδα επιχειρηματιών τουρισμού που συμμερίζονται την κοινή άποψη ότι η ανάπτυξη ποιοτικού και βιώσιμου τουρισμού είναι μονόδρομος για τον Κυπριακό Τουρισμό. Ως εκ τούτου, η ACTE αποτελείται από μια ομάδα διακεκριμένων κορυφαίων ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την Κύπρο.

Πεποίθηση της ACTE και λόγος ύπαρξής της είναι η έντονη ανάγκη για σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος στην Κύπρο. Η προσέγγιση συνολικής ποιότητας υιοθετήθηκε για δύο θεμελιώδεις λόγους – μπορεί να φέρει επιτυχία από την άποψη του μάρκετινγκ και, ταυτόχρονα, να ωφελήσει τους κατοίκους και το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σύνδεσμος μας δέχεται μόνο ξενοδοχεία ποιότητας ως μέλη. Καθένα από τα μέλη μας είναι απόλυτα αφοσιωμένο στην ποιότητα.

Η αποστολή της ACTE είναι να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ACTE είναι ένας ενεργός και εξέχων φορέας της τουριστικής βιομηχανίας.

Ως ένας από τους βασικούς φορείς της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, η ACTE, μέσω τεκμηριωμένων απόψεων, συστηματικής έρευνας και σε βάθος μελετών, υπήρξε κινητήρια δύναμη για την απαραίτητη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Τέλος, από το 2014, η ACTE είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και έκτοτε διοργανώνει εκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο με πολλούς συμμετέχοντες.

Η ACTE, ως σημαντικός φορέας της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, θα παράσχει κάθε υποστήριξη στις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Επιπλέον, η ACTE θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος προς τα μέλη της (ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Κύπρο) προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. Η ACTE θα εργαστεί επίσης για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο μέσω των μελών της και του τεράστιου δικτύου αρχών, υπευθύνων λήψεως αποφάσεων και τουριστικών συνεργατών.


The Association of Cyprus Tourist Enterprises (ACTE) was founded in June 1997 by a group of tourism entrepreneurs who share the common view that the development of quality and sustainable tourism is a one-way road for Cyprus Tourism. Hence, ACTE is composed of a group of prominent top quality hotels and tourist enterprises all over Cyprus.

The credo of ACTE and its raison d’etre is the strong need for planning, development and management of a quality tourism product in Cyprus. The total quality approach was adopted for two fundamental reasons – it can bring success from the marketing standpoint and, at the same time, benefit local residents and the environment. This is the reason why our Association only accepts as members quality hotels. Each and every one of our members is totally devoted to quality.

ACTE’s mission is to play a constructive role vis-a-vis the government and the private sector, so as to enhance the image, quality and efficiency of the hotel and tourism industry in Cyprus. This is the reason why ACTE is an active and prominent tourism industry stakeholder.

As one of the key tourism industry stakeholders in Cyprus, ACTE, through substantiated standpoints, systematic research and in-depth studies, has been a driving force for the necessary quality improvement and upgrading of Cyprus tourism product.

Lastly, since 2014, ACTE has been a certified Center of Vocational Training and since then has been organizing educational courses, seminars and conferences based on the current needs of the tourism industry in Cyprus with numerous participants.

ACTE, as a major tourism industry stakeholder in Cyprus, will provide input on the needs of the tourism industry. Additionally, ACTE will act as a liaison to its members (hotel and other tourist enterprises situated in Cyprus) in order to facilitate the exchange of information and knowledge. ACTE will also work on the dissemination of the project’s outputs to the hotel industry in Cyprus through its members and its vast network of authorities, decision-makers and tourism associates.