Ο Σύνδεσμος μας είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, καθαρά Κυπριακή, εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εσωτερικών [αρ. Μητρώου 4434]. Λειτουργούμε στη Κύπρο από το 1996, πρώτα ως επίσημο Γραφείο της Euro toques [Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αρχιμαγείρων με δικό της λόμπι στις Βρυξέλλες και είναι η επίσημη επαγγελματική, γαστρονομική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Από το 2014 είμαστε πλέον ανεξάρτητη οργάνωση αλλά διατηρώντας επαγγελματικούς δεσμούς με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο.

Είμαστε μια μη κερδοσκοπική κίνηση. Έχουμε περίπου 340 μέλη, όπου η συντριπτική πλειοψηφία είναι επαγγελματίες αρχιμάγειροι, μάγειροι, ζαχαροπλάστες και καθηγητές ξενοδοχειακών. Μέλη μας, μπορούν επίσης να εγγραφούν και διατροφολόγοι, οινολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, κατασκευαστές τροφίμων και ποτών και γενικά όσοι ασχολούνται με τα τρόφιμα και τα προβλήματά τους.

Ο Σύνδεσμος μας [ΣΑΓΚ] έχει στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των μελών του αλλά και της Κύπρου. Σκοπός του συνδέσμου είναι η προβολή των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο των επαγγελματιών διατροφής, η εκπροσώπηση του χώρου δραστηριοτήτων των μελών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών καθώς και η σύνταξη υπομνημάτων, η πραγματοποίηση ερευνών και μελετών. Εκτός από αυτά, ο ΣΑΓΚ έχει ως στόχο τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων, τη συμμετοχή και συνεργασία με εθνικές και διεθνείς κλαδικές ενώσεις για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφόρησης και γενικότερα σύσφιξης σχέσεων και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των επαγγελματιών ανά την Ευρώπη και αλλού, καθώς και τη συνεργασία με αρμόδιες κρατικές και κοινοτικές υπηρεσίες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των Κυπριακών προϊόντων αλλά και της διασφάλισης της παραδοσιακής κουζίνας του τόπου μας.

Ταυτόχρονα, η πληροφόρηση και εκπαίδευση του καταναλωτή με ομιλίες, άρθρα, φυλλάδια και σεμινάρια επάνω στην αξία της μεσογειακής διατροφής και της πλούσιας Κυπριακής γαστρονομικής παράδοσης με σκοπό την κατά το μέγιστο δυνατό υγιεινότερη διατροφή της κυπριακής οικογένειας, η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών εντάσσονται στις αρμοδιότητες της οργάνωσης μας. Ο ΣΑΓΚ οργανώνει σειρά από εκδηλώσεις, Γαστρονομικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε αρκετούς διαγωνισμούς στο εξωτερικό όπου οι δύο εθνικές ομάδες μας ψηλώνουν πολύ τακτικά την Κυπριακή σημαία στο βάθρο των νικητών, επαφή με όλο το φάσμα των ξενοδοχειακών επαγγελματιών, επιδείξεις πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα / επιχορηγημένες ανταλλαγές (στην Ευρώπη), προβολή της κυπριακής κουζίνας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Our Association is a non-governmental organization, purely Cypriot, registered with the Ministry of Interior [Register No. 4434]. We have been operating in Cyprus since 1996, first as the official Office of Euro toques [European Chefs’ Organization with its own lobby in Brussels and is the official professional, gastronomic organization of the European Union]. Since 2014 we are an independent organization though maintaining professional links with the European Association.

We are a non-profit movement. We have about 340 members, the vast majority of whom are professional chefs, cooks, pastry chefs and hotel teachers. Members of our association can also be registered nutritionists, oenologists, food technologists, food and beverage manufacturers and generally all those who deal with food and corresponding issues.

Our Association [CGCA] aims to protect the rights of its members as well as Cyprus. The purpose of the association is to promote the problems that concern the industry of nutrition professionals, the representation of the area of activity of the members before the competent authorities and services as well as the compilation of memos and the realization of researches and studies. In addition, CGCA aims to organize events, publish brochures and participate and collaborate with national and international industry associations exchanging knowledge, information and generally strengthening relationships and mutual support between professionals across Europe and elsewhere as well as the cooperation with the pertinent state and community services in order to improve the quality of Cypriot products and to ensure the traditional cuisine of our country.

At the same time, the information and education of the consumer through speeches, articles, brochures and seminars on the value of the Mediterranean diet and the rich Cypriot gastronomic tradition aiming at the healthiest possible nutrition of the Cypriot family, the development of ties, the dissemination of solidarity and the cultivation of relations between the members are part of the responsibilities of our organization. CGCA organizes a series of events, Gastronomic competitions, participation in several competitions abroad where our two national teams very regularly raise the Cypriot flag on the winners’ podium, contact with the full range of hotel professionals, demonstrations of innovative products and services, charity events , educational programs / subsidized exchanges (in Europe), promotion of Cypriot cuisine in Cyprus and abroad.